Thursday, May 8, 2014

aksheebhyaam sooktam-CURE DISEASE BY MANTRA.


 Cure Disease ‘Aksheebhyam The ‘ Auto Suggestion Sukta-

-The Aksheepyamthe Suktha FOR WELLNESS - appears in the RigVeda 10.163.

This Suktha is a rare piece in the Veda that contains Auto suggestion for curing diseases.

Thie Aksheebhayaan Sooktha has six couplets.

Regular recital shall provide a Healthy Life and if one is afflicted by Diseases, he’/she will get immediate relief.

Aksheebhyaam the Naasikaabhyaam Karnaabhyaam subugaathadhi

Yakshmam seershanyam masthishkaath jihvaayaa Vivruhaami the. 1

 

The – from your ,

Aksheebhyaam-Eyes,

Naasikaabhyaam-Nose,

Karnaabhyaam-Ears,

Subhughaath-Cheeks,

Seershanyaam-Head,

Masthishkaath-Brain,

Jihvaa- Tongue,

Yakshmam-Disease,

Vivruhaami-Drive away.

I shall remove disease from your eyes, Nose,Ears,Cheeks,Head, Tongue and Brain.

KreevaapyasthaUshneehaabhya: Keekasaabhyo,Anookyaath

yakshmam Dhoshanya (a) mamsaabhyaam Baahupyaam Vivruhaami the-2

The-from your

Kreevaabhyaam-Neck,

Ushneekabhya:-from your Head ,

Keekachaabhya -Bones ,

Anokyaath-Joints,

Amsaabhyaam -Shoulders,

Thoshanyam-Arms ,

Baahubhyaam-Fore arms ,

Yakshmam-Diseases ,

Vivruhaami -Drive away.

 

I will drive away diseases from the Neck,Head, Bones,Joints, Shoulders , Hands and Forearms.

 

Aaanthraapyasthe Kuthaapyo Vanishtor Hrudayathadhi

Yakkshmam Mathasnaabhyam yagna: Plaasibhyo Vivruhaami the-3

The-from your ,

Aanthrebhya:-Stomach ,

Kuthaabhya :-Anus ,

vanishta -Lower Abdomen ,

Hrudayaath -Heart ,

Mathasnaabhyam– Kidneys ,

Yagna:-Liver ,

plaasibhya :-Internal Organs of the stomach ,

Yakshma- Disease ,

Vivruhaami-Drive away .

I shall drive away the diseases from your Stomach,Anus,Lower Abdomen,Heart,Kidneys, Liver and the internal Organs of the stomach.

 

Oorubhyaam the ashteevabhyaam Paarshneebhyaam prabhathaabhyaam I

Yakshmam Sronibhyaam paasathaath Pamsaso Vivruthaami the-4

The-From your ,

Oorubhyaam -Thighs,

Ashteevathyaabhyaam-Joints ,

Paarshneebhyaam -Balls of the feet ,

Prabhathhabhyam -Lower Legs ,

Sronibhyam-Hip ,

Paasathaath-Behind,

Pamsasa: -Internal Organs,

Yakshma -Diseases,

Viruhaami-I shall drive awy .

I shall drive away the Diseases from the Thighs, Joints, Balls of the feet, lower legs,Hip, Behind and the Internal Organs.

Mehannathvanam karanaalomabhyasthe Nakebhya:

 

Yakshma Sarvasmaathaathmansthamitham Vivruhaami the-5

 

The – from your,

Mehanaath Private parts ,

Vanam Karanaath -Bladder ,

Lomabhya -Hairs ,

Nakebhya: -Fingernails,

Aathmanatham-whatever is in ,

Sarvasmaath-All the parts of the Body ,

Yakshmam -Diseases ,

Vivruhaami-I drive away .

I drive away diseases from Private parts,Bladder, Hair.Fingernails, and from all the parts of the Body.

Angaathanaallomno jaatham Parvani Parvani,

 

Yakshmam Savasmaathmanasmitham vivruthaami the-6

 

the-From your ,

Angaath Angaath-Every part of the Body ,

Lom Lomna-from every hair ,

Jaatham-resulting ,

Parvani parvani-Every Joint ,

Aathmanasastham- your ,

Sarvasmaath -All the parts ,

Itham -This,

Yakshmam -Disease ,

Vinuhaami -I drive away .

 

I drive away every disease from every part of the Body, Hair:every part from which the diseases spring, Joints, and from all parts of the Body.

 
...Aksheebhyaam sooktam....rugveda saMhitaa, maNDalaM 10, anu. 12, sooktam 163

vivruhaa kaashyapah rushih, anushTup Chandah, yakshmanaashanaM devataah

aksheebhyaam te naasikaabhyaam karNaabhyaam Chubukaadadhi |

yakshmam sheershaNyam mastishkaajjihvaayaa vi vruhaami te || 1 ||

greevaabhyasta ushNihaabhyah keekasaabhyo anookyaat |

yakshmam doshaNya-mamsaabhyaam baahubhyaam vi vruhaami te || 2 ||

aantrebhyaste gudaabhyo vanishThorhrudayaadadhi |

yakshmam matasnaabhyaam yaknah plaashibhyo vi vruhaami te || 3 ||

oorubhyaam te ashTheevadbhyaam paarshNibhyaam prapadaabhyaam |

yakshmam shroNibhyaam bhaasadaadbhamsaso vi vruhaami te || 4 ||

mehanaadvanamkaraNaallomabhyaste nakhebhyaha |

yakshmam sarvasmaadaatmanastamidam vi vruhaami te || 5 ||

angaadangaallomnolomno jaatam parvaNiparvaNi |

yakshmam sarvasmaadaatmanastamidam vi vruhaami te || 6 ||
LINK FOR HINDI--Aksheebhyam-Sooktam
 ALSO READ AESHA UPNISHAD IN HINDI- Eesha-Upanishat

No comments:

Post a Comment